ඉන්න ඇත්තො

1 දැනුනෙ නෑ තවම මට...නොඑන වග

දෑසම 
රිදෙනකල්
බලාගෙන හිටියාට
නුඹ,
නොඑන වග
දැනුනෙ නෑ 
තවම මට...

"ගිහින් එන්නම්"

නුඹේ හඬ
ඇහෙනවා තවම
දැන් එතැයි
හැඟෙනවා සිතට

ඒත්,
රැය පහන් වන තුරුම
බලා උන්නත්,
තැලුනු හද
රිදුම් දුන්නත්,


නුඹ 
නොඑන වග
දැනුනෙ නෑ 
තවම මට...
රිදුම් දෙන හදට...

1 comment:

  1. that is amaizing Pathum,
    it's so heart touch and make me cry

    ReplyDelete

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...