ඉන්න ඇත්තො

1 නුඹට තනි නෑ...

ඉරට තනි නෑ,
දහවල එළිය නිසා....
සඳට තනි නෑ,
පායන තරු සිටින නිසා..
මලට තනි නෑ,
බඹරුන් සිටින නිසා...
නුඹට තනි නෑ,
මා නුඹ ළඟ සිටින තුරා...

1 වෙන්ව යාම...දැන හෝ නොදැන
මෙතරම්ම මා
නුඹට ආදරේ කළ වග..
වෙනව යන තුරුම
නොදැනුනේ මන්ද...?

0 වෙන්වීම....


ආයෙ කවදාවත්ම ...හැන්දෑවට මම එනකොට
මග බලන් ඉන්න
නුඹ නෑ....
මගෙ
දුම් වල මඩ ගාන්න,
මගෙත් එක්ක රන්ඩු වෙන්න,

නුඹ නෑ....
උදෙට
හොරෙන් එබිල බලන්න,

කන චුට්ටක් ලෙවකාල මාව ඇහැරවන්න
නුඹ අයෙත් එන්නෙ නෑ....
රිකී........