ඉන්න ඇත්තො

0 කඳුලු කැට

සුන්දර අතීතය;
වියැකෙන වර්තමානය;
නොදුටු අනාගතය
ගැන...,
දෙනෙතින් වැටෙන 
කඳුලු කැට,
එක්ව ගයනා
සුසුම් රැළ්,

අහන්න...

අහගෙන ඉන්න
වියලී ඉරි තැලුණු
නුඹේ සිත් තෙමාවි
ඒ කඳුළු...
මහා මේරුවක් වන්

නුඹේ සිතුවිලි
බිඳීවි 
ඒ සුසුම්...

No comments:

Post a Comment

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...