ඉන්න ඇත්තො

0 මගේ රූප එකතුව...

KIT..Still waiting for you...පිපුණු මල්..Sand Castle..AgesOur Play House
Elephant passto Point Pedro..real..auroraauroraHope...
auroraCommitmentHard...ONE Flag.. ONE Nation..Flower born from a bullet
http://sithvinivida.blogspot.com/Sun down from North...School service

No comments:

Post a Comment

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...